Donate

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปลูกได้ดีก็เอาไปปลูก. 5กลุ่มไม้น่าลอง


ในสวนเรามีพรรณไม้นานาชนิดปลูกไว้ตามความชอบของเจ้าของ บางต้นอาจเป็นไม้ใหม่ แปลก ไม้หายากแต่หลายต้นกลับเป็นพันธ์ุที่พบเห็นกันมากมาย อาจเป็นเพราะเลี้ยงง่าย ทัดทาน มีคุณสทบัติเหมาะสมกับสวนเมืองร้อนอย่างบ้านเรา สำหรับประเภทของต้นไม้ส่วนใหญ่แบ่งเป็นตามลักษณะเด่นเช่น ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้พุ่มฯลฯ. ติดตามต่อไป By. บ้านและสวน

...